Waumo Manniso Dugancho - Girmas Anna (Girma'aa ooshich hee'u dooli misila)

Waaxumo Manniso Dugancho -Dooyuk Bikina

Qommori lodis ikkaa hoffoomannonnemi
Qoxxaalisine ki’llaa
Qalbeexxittaa laqqaa
Qooroo’m googo iitittaa
Qabari sawwit amadaa
Qarammaacha lubaa hoffiissaa
Qeerra’l ama’n haqaawo sawwittaa
Qiishanee gogaalanee aashaalanee dirisannee
Qooqissoo diranee xuuxoo haranee
Qiibatanee cafanee leeranee

Qiidaanee iibaabanee xeenanee eelliinchonee
Qo’anami aggoo’in sibaaronee xeebonee
Qooqi hagayenem sammo iiqoo bilenem
Quuqoo Shaashooqi Waar Booyyo’i damba’ili gadani muttaa
Qunun yoo Bilaate’i higgaa
Qaanqi bee jori gassaani Alamga’ni googo fissiim hoogima
Qullito Halabane gattaa soodoo’in fittaa Shaashamane’i Shawi geettaa
Qunxaa’ilaa mu’utuwwa Shawi beero’ii gudissaa agasassuwin eebaa

Qoffite fittaa ceba dilittaa
Qaffitte ki gag aagissaa
Qaala’aa hansawwa taake’llaa
Qedaanee qolatonee taake’llaa
Qondoojjaa hoongaa kaa’illaa
Qaaqume’inaa Mosoro’i machaa’l meerina Masqalinaa hundi amaninaa
Qooccito Hadiyyi haxi uul dadaroo diinat amadimaa

Qenxeeraa adoo ho’ilitaa agimami
Qinniwaari wees kaasimaa abulimamami uttoo’ni
Qunna joniyyaa sechoo wonshimami uulissoo’ini
Quummo shaanami
Qunce’emi hoofe’emi
Quunqami antabaa’ami
Qaqissoo sagaari baqullaa saa’litaa Hadiyyich gaanje xab’aalaa
Qee’linaa abisinaa awwaadamtito malkanuwwim tashubee’aaremi
Qoomami humbulomi bixirami be’ccaaloo’n
Qoxxaa gaadirami xa’issoo’in

Quruuchch iiqqoo bax baxxaa mixxeelanomi eddaa
Qoxara tiiraamo yamamtito ki woraadanonemi xaaxi beshuwinemi abaayyuwinemi
Qitoo’in haareech qaramchina dadaroo qoorooma lossissncho
Balless beero’ qoocu keenii ati mattoo
Qotukok hundam axissaancho
Qishixxitaa manina uwwancho
Qoroshaa baxxanssaancho Hadiyyooma araqa iittancho
Qombamtaahinihee hannone yoontoki
Qulaakko ki oosi kees iittoo hundi

Qalama landi migrina eebaa
Qaraaluwa asprinaa vinaakaa kafenoola hinccaa’laa
Qosh qarraari dine’emi gaazami zytami enjaami hixaanami nadami
Qorqoro’omi mismaarami abujade xaaqami shama’i tuubami
Qamissaa xubuqo’oo Hadiyy laboo muli edecha
Qaafuntaa shinshinaa goboo maashinami liittoo wofco’omi
Qaraxaanchi Naftani Waacha’m meera jawjaw aa’oohaaremi
Qaqinee muginee aphphissoo doolene
Qasamtaa hanqi googi dadateena neeyat mutibee’ane
Qaramtito Hadiyyiinse ixxomi awwaadito anno maassom aa’lito
Qisho’o bi’illoyyo imanenemi ulanemi ki taak awonnoomo

— Ki oossii, abaroossii, kees iitoo hundii

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 thoughts on “Waaxumo Manniso Dugancho -Dooyuk Bikina”